Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΕΠ

Η διευκρινιστική εγκύκλιος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου όσον αφορά στο διορισμό και την πρόσληψη στο Δημόσιο μελών τρίτεκνων οικογενειών.
ΘΕΜΑ:Νόμος 4590/2019 (Α ́ 17) –«Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 17 Α ́ δημοσιεύτηκε ο ν. 4590/2019, «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τον οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.Συγκεκριμένα με τον παρόντα νόμο εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις:
4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ -ΑΡΘΡΑ 62 & 64Ν. 4590/2019Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 ορίζεται ότι τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50 % τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.3699/2008 (Α’199), διορίζονται ή προσλαμβάνονται στις προκηρυσσόμενες θέσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν.2190 1994(Α’ 28), χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ξένης γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα. Διευκρινίζεται ότι με την ανωτέρω ρύθμιση τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα, στα οποία αναφέρεται, απαλλάσσονται από την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το κριτήριο της ξένης γλώσσας έχει τεθεί ως πρόσθετο προσόν με την προκήρυξη των θέσεων. Επομένως, η απαλλαγή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που η γνώση ξένης γλώσσας τίθεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα, καθώς σε αυτή την περίπτωση η γνώση ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που σχετίζονται με την προκηρυσσόμενη θέση.
Β. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 64 προβλέπεται ότι όπου στις διατάξεις του ν. 2190/ 1994 αναφέρεται η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω ρύθμιση εισάγονται οι ορισμοί του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ειδικά και μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994, που αφορούν τις προσλήψεις προστατευόμενων ατόμων στο Δημόσιο Τομέα, με σκοπό να προσαρμοστούν τα ισχύοντα όρια ηλικίας στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στην τρίτεκνη οικογένεια, ως εκ τούτου τα όρια ηλικίας, τα οποία ετίθεντο από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αυξάνονται ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατό λιγότερο το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα μέλη τρίτεκνης οικογένειας δύνανται να κάνουν χρήση των προστατευτικών διατάξεων του ν.2190/1994.
Ενόψει των ανωτέρω το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και οι φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να τις εφαρμόσουν από την έναρξη ισχύος τους στις προκηρύξεις που θα εκδοθούν για την πλήρωση θέσεων τακτικού και αορίστου χρόνου προσωπικού, καθώς και για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Η ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑΠραγματοποιήθηκε η συζήτηση στη Βουλή επί της εκθέσεως της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό.
Από την Ομοσπονδία Τριτέκνων - ΟΠΟΤΤΕ παραβρέθηκαν στην βουλή, και αφού συναντήθηκαν με βουλευτές για να τους εκθέσουν από κοντά τις προτάσεις μας για το θέμα , παρακολούθησαν την συζήτηση ο πρόεδρος κ. Αχλαδιανάκης Ε. , ο Αντιπρόεδρος κ. Χριστοθανόπουλος Δ. , η κα Βαρβαρίγου Κ. μέλος και ο κ. Καρύπης Χ..

Για να παρακολουθήσετε την συζήτηση εδώhttps://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/?fbclid=IwAR2khQFgWvshhqg3US9oIoiNA95qn9JZJXFqGV8Vs6Imi0AXoVDBITjxyV0#997429b2-7944-47ce-9701-aa0800a833f6
Κρήτη: Μια επιτυχημένη εκδρομή με σύμμαχο την… καλοκαιρία  Με σύμμαχο τον καλό καιρό που επικράτησε τις προηγούμενες μέρες στην Κρήτη, 90 μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων  Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησαν μια όμορφη εκδρομή στο Νομό Ρεθύμνου.
     Οι τρίτεκνοι επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων το εντυπωσιακό Μουσείο Ελεύθερνας, το ιστορικό Αρκάδι, το γραφικό χωριό Μαργαρίτες και το πανέμορφο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου στον Πατσό.
       Ήταν μια εκδρομή, στην οποία οι μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συσφίξουν τις σχέσεις τους και να συζητήσουν για τα θέματα του Συλλόγου. Αρωγός για την πραγματοποίηση της εκδρομής ήταν ο κ. Μιχάλης Βαμιεδάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης και μέλος του Συλλόγου Τριτεκνων που παραχώρησε δύο λεωφορεία για τη μεταφορά των τριτέκνων.
       «Ο Σύλλογος Τριτέκνων του Νομού Ηρακλείου μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει στοχεύει στη στήριξη, όχι μόνο των μελών του, αλλά και όλης της κοινωνίας.
     Μια σειρά από ενέργειες που θα κορυφωθούν το επόμενο διάστημα, μέσα και από την έναρξη λειτουργίας των νέων γραφείων του Συλλόγου, αλλά και την εφαρμογή ενός σχεδιασμού που θα υλοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Μανώλης Αχλαδιανάκης, πρόεδρος του συλλόγου και πρόεδρος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΟΠΟΤΤΕ).

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Ανοιγει η πλατφορμα αιτησης Α21 για το Επιδομα Παιδιου 2019

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα είναι διαθέσιμη για τις πρώτες αιτήσεις του 2019 από το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης, 7 Μαρτίου.
Όπως παγίως συμβαίνει, όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν την οικογενειακή ενίσχυση που δικαιούνται αφού υποβάλλουν νέα αίτηση για το τρέχον έτος (2019).
Υπενθυμίζεται πως από πέρυσι έχει τεθεί σε εφαρμογή από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και τον ΟΠΕΚΑ νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα παιδιού η οποία λειτουργεί εκτός περιβάλλοντος taxis.
Συνεπώς, οι οικογένειες θα μπορούν να υποβάλλουν απρόσκοπτα την αίτηση Α21 παρόλο που δεν θα έχουν υποβάλλει τη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (έντυπο Ε1) στην ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα αιτήσεων Α21 θα είναι και φέτος προσβάσιμη όπως και πέρυσι μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr). Η είσοδος θα γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.
Η πρώτη διμηνιαία δόση του 2019 (για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο) θα καταβληθεί στα τέλη Μαρτίου, σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλλει νέα αίτηση για το 2019 μέχρι και 26 Μαρτίου. 
Για τη χορήγηση της δόσης του Α διμήνου 2019 θα ληφθεί υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2017 (περσινή φορολογική δήλωση). Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν φέτος στο Α21 του 2019.
Όπως και πέρυσι, οι τεχνικές δυνατότητες της νέας πλατφόρμας εγγυώνται πως το σύνολο των δικαιούχων που επιθυμούν να υποβάλλουν εγκαίρως αίτηση Α21 θα έχουν την δυνατότητα να το κάνουν.
Αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού 2019 θα υποβάλλονται διαρκώς – όπως και πέρυσι – μέχρι και 15 Ιανουαρίου 2020. Συνεπώς, αυτονόητο είναι πως αμέσως μετά την εκκαθάριση της καταβολής της πρώτης δόσης για το 2019, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις. Οι καταβολές θα είναι διμηνιαίες όπως και το 2018. Τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά για το 2019, όποτε κι αν υποβάλλουν οι δικαιούχοι την αίτησή τους έως και 15/1/2020, όπως έγινε και πέρυσι.
Αυτονόητο είναι επίσης πως μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες αποπεράτωσης στο νέο κτίριο του Συλλόγου

Προσφορες στο γραφείο του συλλόγου, ώρες λειτουργίας, μεχρι την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΠΟΤΤΕ

Η Γ.Σ. της ΟΠΟΤΤΕ απευθύνεται σε όλους τους  τρίτεκνους  της χώρας, αλλά και στους βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα.

Διεκδικούμε το δικαίωμα των παιδιών μας, των οικογενειών μας να ζούμε με αξιοπρέπεια!

Απαιτούμε :

1)      Την λήψη μέτρων ενίσχυσης της οικογένειας, για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού στη χώρα μας

2)      Την εξομοίωση των  πολύτεκνων  οικογενειών δηλ. όλων  των οικογενειών  με 3 ή περισσότερα παιδιά, με θετική αντιμετώπιση.

3)      Διευκόλυνση με έκπτωση , των τρίτεκνων οικογενειών  στις μεταφορές σε αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, τρένα και πλοία

4)      Κατοχύρωση της ποσόστωσης σε όλες τις  προσλήψεις  του Δημοσίου της θετικής διάταξης του άρθρου 25 του νόμου  4440/2016 για τις  τρίτεκνες οικογένειες, σαν ελάχιστο μέτρο δημογραφικής πολιτικής.

5)      Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για την πρόταση του Υπ. Παιδείας για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και ζητάμε

·         Την κατοχύρωση της ποσόστωσης προσλήψεων μόνιμου  προσωπικού στο Υπ. Παιδείας όπως  ορίζει ο Ν. 4440/2016

·         Την διατήρηση της ποσόστωσης πρόσληψης  αναπληρωτών τριτέκνων στο 20%

6)      Την εξασφάλιση του δικαιώματος των τριτέκνων και των παιδιών τους , να είναι τρίτεκνοι. θεωρούμε πως η απαράδεκτη νομοθετική ρύθμιση  όπου μόλις  ένα παιδί της οικογένειας  γίνεται 25 χρονών , η τρίτεκνη οικογένεια χάνει τα όποια ευεργετήματα στις προσλήψεις  πρέπει να αλλάξει.

Κατ’ ελάχιστον ζητάμε, οι οικογένειες να διατηρούν το ευεργέτημα στις προσλήψεις στο δημόσιο όταν και το μικρότερο παιδί συμπληρώσει τα 30 έτη.

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Ναι στην αντι-πελατειακή Ελλάδα!Ναι στην αντι-πελατειακή Ελλάδα!

Οσο πλησιάζουμε στις εκλογές αποκαλύπτεται το εύρος της πελατοκεντρικής πολιτικής των υπουργών του κ. Τσίπρα που ξεπερνούν σε ευρηματικότητα ακόμη κι αυτές τις γραφικές περσόνες του ελληνικού σινεμά, τον Μαυρογιαλούρο και τον Γκόρτσο.
Τελευταίο τους «επίτευγμα» είναι ότι μοριοδοτούν το παιδί μιας τρίτεκνης/πολυμελούς οικογένειας με, μόλις, 2 μόρια! Με νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση παραμονές Χριστουγέννων, περιθωριοποιούνται οι «ειδικές» κατηγορίες συμπολιτών μας, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Μάλιστα, η ρύθμιση αγγίζει τα όρια του εμπαιγμού των πολυτέκνων, αφού ένα σεμινάριο 300 ωρών, που κοστίζει στην αγορά 500-700 ευρώ, μοριοδοτείται με τέσσερα μόρια!
Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη των λίγων, πλέον, εκείνων συμπολιτών μας οι οποίοι συμβάλλουν, εμπράκτως, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.
Διερωτάται και ο πλέον καλόπιστος ποια είναι, άραγε, τα κίνητρα του «νομοθέτη» στην προκειμένη περίπτωση; Αδιαφορία και κυνισμός για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας; Ή, μήπως, εμπόριο ελπίδας σε πολλούς που μπορούν, εύκολα, να πετύχουν κάποια πιστοποιητικά σεμιναρίων, προσδοκώντας μια επίζηλη θέση στο Δημόσιο; Η πρακτική που ακολουθεί, εσχάτως, η κυβέρνηση δείχνει ότι περιφρονεί τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και την κοινωνική συνοχή. Είναι και κυνική και πελατειακή. Ενόψει των εκλογών θέλει να δημιουργήσει την προσδοκία σε όσο περισσότερους μπορεί ότι ενδέχεται, και αυτοί, να περάσουν την πύλη του ιερού Δημοσίου. Η προσδοκία των περισσότερων θα διαψευστεί, στην πράξη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να παραμένει, κανονιστικά, ενεργή. Οσο εκείνοι που δεν τα κατάφεραν με την πρώτη φορά, βλέπουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να πολιτεύεται με βάση αυτές τις αρχές και αξίες, τότε ελπίζει ότι την επόμενη φορά μπορεί να είναι η σειρά τους. Η ψυχολογική αυτή «ομηρεία» αποτέλεσε, για δεκαετίες, το σίγουρο εργαλείο του πελατειακού κράτους για να εκβιάζει την ψήφο των εν αναμονή δημοσίων υπαλλήλων.
Μάλιστα, η πρώτη «μετα-μνημονιακή» κυβέρνηση ανανεώνει και «εκσυγχρονίζει» το εργαλειοστάσιο του πελατειασμού στο σύνολο της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Δείτε, για παράδειγμα, τη μεθόδευση που ακολουθεί στο ζήτημα των «συναφειών» των τίτλων σπουδών με τις θέσεις που κάποιος επιδιώκει να διοριστεί ή να προαχθεί. Οι «αριστεροί» πελατοκράτες διευρύνουν στην αρχή τον κύκλο των τίτλων σπουδών που μπορεί να είναι συναφείς και στη συνέχεια τον μικραίνουν κατά βούληση. Στην προκήρυξη 1Κ/2017 για γραμματείς δικαστηρίων περιελήφθησαν, στην αρχή, το 90% των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων. Αφού εμφανίστηκαν 30.000 ενδιαφερόμενοι, περιόρισαν το εύρος των συναφειών προσλαμβάνοντας, εν τέλει, τους 404 που ήθελαν εξαρχής, προφασιζόμενοι ότι μόνον αυτοί διέθεταν σχετικούς τίτλους σπουδών.
Χωρίς αιδώ, χωρίς αισχύνη πορεύονται στην οδό της ρουσφετοκρατίας.
Το Κίνημα Αλλαγής έχει επεξεργαστεί προτάσεις άμεσης απόδοσης που θα θέσουν εκποδών όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, απαλλάσσοντας, μια για πάντα, την ελληνική δημόσια διοίκηση από το όνειδος του πελατειασμού.